Beenishaangul/Gumuz

Seerota Mootummaa Naannoo Beenishaangul/Gumuz

Mootummaan Naannoo Beenishaangul/Gumuz mootummoolii naannoo Itoophiyaa keessaa isa tokko dha. Mootummaan naannichaa qaama seera baaftuu, seera raawwachiiftuu fi seera hiiktuu qaba. Manni Maree Uummataa Naannoo Beenishaangul/Gumuz qaama seera baaftuu olaanaa Mootummaa Naannichaa dha. Manni maree kunis bu’uura Heera Itoophiyaa keewwata 52 fi 55tiin dhimmoota aangoo naannichaa keessa jiran irratti labsiiwwan ni tuma. Manni Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Beenishaangul/Gumuz labsiiwwan tumaman raawwachiisuuf dambiiwwan ni tuma. Akkasumas Biiroowwan Sektaraa, Komooshinoonnii fi Ejensiiwwan Mootummaa Naannichaa seerota bahan raawwachiisuuf qajeelfamoota raawwii ni baasu.

Heerri Itoophiyaa keewwata 5(3) jalatti Mootummoonni Naannolee afaan hojii naannoo isaanii ilaalchisuun seera tumachuu ni danda’a jedha. Haaluma kanaan Amaariffi afaan hojii Mootummaa Naannoo Beenishaangul/Gumuz ta’uun isaa Heera Beenishaangul/Gumuz keewwata 6(1) jalatti tumamee jira. Kanaaf, naannoo Beenishaangul/Gumuz keessatti falmiiwwan Mana Murtii Amaariffaan geggeeffama. Dabalataanis, labsiiwwan, dambiiwwanii fi qajeelfamoonni raawwii Amaariffaan tiin maxxanfamu.

Labsiiwwan, dambiiwwan fi qajeelfamoonni raawwii naannoo Beenishaangul/Gumuz tumamaman seerota Itoophiyaa iddoo hundatti raawwii qaban waliin ta’uun sirna seeraa naannoo Beenishaangul/Gumuz keessatti raawwii qabaatan ta’u.

Yeroo ammaa seeronni naannichaa nu harka jiran muraasa waan ta'aniif fuula kana irratti seeronni naannichaa fi barruuleen isaan ilaalchisuun barreeffaman guutummaan akka dhihaataniif kan isin bira jiru teessoo keenyaan yoo nuuf ergitan hedduu isin galatoomfanna.

Seerota Naannoo Beenishaangul/Gumuz arguufis ta’e buufachuuf liinkii armaan gadii hordofaa:

Afan Oromo